Laboratorium chemii fizycznej

i elektrochemii

Wanda Gumowska

Stanowisko: profesor nadzwyczajny

A-2, II p., pok. 209

Telefon: (48) 12-617-41-28

Email: wgumow@agh.edu.pl

Uzyskane stopnie naukowe:

1968 magister chemii, Wydział Matematyki-Fizyki-Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

1972 doktor nauk technicznych, Wydział Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

2000 doktor habilitowany nauk technicznych, (dyscyplina: metalurgia, specjalność: elektrochemia), Wydział Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Przebieg pracy zawodowej:

1968-1969 asystent stażysta (Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii,Wydział Metali Nieżelaznych, Akademia Górniczo-Hutnicza)

1969-1972 studia doktoranckie (Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii, Wydział Metali Nieżelaznych, Akademia Górniczo-Hutnicza)

1972-1975 koordynator badań naukowych (Instytut Metalurgii Metali Nieżelaznych, Wydział Metali Nieżelaznych, Akademia Górniczo-Hutnicza)

1975-2000 adiunkt (Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii,Wydział Metali Nieżelaznych, Akademia Górniczo-Hutnicza)

2001-2006 adiunkt ze stopniem doktora habilitowanego (Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii, Wydział Metali Nieżelaznych, Akademia Górniczo-Hutnicza)

2006-nadal , profesor nadzwyczajny (Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych)

Zakres zainteresowań naukowych:

Srebro w procesie elektrorafinacji miedzi; elektroliza miedzi z roztworów amoniakalno-siarczanowych Cu (II) oraz Cu (I); równowaga i kinetyka reakcji zachodzących w układzie: Cu+/Cu2+ w roztworach amoniakalnych; badania nad osadzaniem powłok niklowo-fosforowych metodą niklowania chemicznego; zastosowanie metody kulometrycznej do oznaczania składu i grubości wielofazowych powłok metalowych oraz warstw niemetalicznych (tlenki, siarczki itp.); pasywacja anod podczas elektrochemicznej rafinacji miedzi w warunkach elektrolizy prowadzonej prądem stałym oraz PCR (Periodic Current Reversal); kinetyka cementacji miedzi cynkiem, żelazem i aluminium; hydrometalurgiczne metody przerobu stopów Cu-Co-Fe (syntetycznych i przemysłowych); otrzymywanie tlenkowych warstewek na aluminium (utlenianie anodowe) oraz nanokompozytów: Al-tlenek glinu-metal, wielowarstwowe nanokompozyty (zwłaszcza o własnościach magnetycznych).

Prowadzone wykłady:

Chemia fizyczna, Elektrochemia stosowana i uszlachetnianie powierzchni, Korozja metali i stopów, Elektrochemiczne i nieelektrochemiczne metody ochrony metali przed korozją, Chemia Metali i Rud, Elektrochemia, Obróbka cieplno-chemiczna materiałów metalicznych

Nagrody i wyróżnienia:

- Nagrody Rektora AGH :

- za działalność naukowo - badawczą

- za działalność dydaktyczną

- Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki II st. Zespołowa (1983)

- Złoty Krzyż Zasługi (2002)

- Medal Komisji Edukacji Narodowej (2005)

SPIS PUBLIKACJI

1. J.Sędzimir, W.Gumowska, "Problemy korozii i zaszczity metaliczeskich poroszkow", Zaszczita Metałow 7(2), 118 (1971).

2. W.Gumowska, "Rozpuszczalność chlorku srebra w wodzie oraz w roztworach kwasu siarkowego i siarczanu miedzi w nawiązaniu do procesu elektrorafinacji miedzi", Zeszyty Naukowe AGH 395 (42), 162 (1973).

3. W.Gumowska, J.Sędzimir, "Solubility of Silver Chloride in Water, in Sulphuric Acid and in Copper Sulphate Solutions", Archiwum Hutnictwa XVIII (4), 261 (1973).

4. W.Gumowska, J.Sędzimir, "Effect of Chloride Ions Concentration on Silver Chloride Solubility in Water, Sulphuric Acid, and Copper Sulphate Solutions", Archiwum Hutnictwa XIX (2), 213 (1974).

5. M.Bujańska, W.Gumowska, J.Sędzimir, "Equilibria within AgCl-H2O, H2SO4, CuSO4-Cu systems", Zeszyty Naukowe AGH 1(2), 209 (1975).

6. J.Sędzimir, M.Bujańska, W.Gumowska, "Influence of Current Density on Current Efficiency of the Electrochemical Copper Refining", Zeszyty Naukowe AGH 1(3), 343 (1975).

7. J.Sędzimir, W.Gumowska, I.Harańczyk, "Zinc, Nickel and Lead in Copper Deposited from Copper (II) Ammine Sulphate Electrolytes", Hydrometallurgy 8,173 (1982).

8. J.Sędzimir, W.Gumowska, J.Harańczyk, B.Kustowska, B.Jasińska, H.Pasierb, "Silver, Nickel, Arsenic and Antimony Behaviour in the Process of Electrorefining of Copper in the Copper ( I ) Ammine Electrolyte", Archiwum Hutnictwa 20(1), 22 (1985).

9. J.Sędzimir, W.Gumowska, "Pasywacja anod w procesie elektrochemicznej rafinacji miedzi", Rudy i Metale Nieżelazne 31(10), 383 (1986).

10. J.Sędzimir, W.Gumowska, "Metodyka badania i sposoby wyrażania podatności miedzi na pasywację w procesie elektrochemicznej rafinacji", Rudy i Metale Nieżelazne 31 (11), 419 (1986).

11. J.Sędzimir, W.Gumowska, "Wpływ parametrów elektrolizy na czas pasywacji anod w warunkach zbliżonych do rafinacji miedzi", Zeszyty Naukowe AGH 109, 215 (1987).

12. J.Sędzimir, W.Gumowska, "Zależność czasu pasywacji anod miedziowych od gęstości prądu, temperatury oraz stężenia miedzi w elektrolicie", Materiały Zjazdowe - Komitet Hutnictwa PAN, Kozubnik 1987, s.42-45 .

13. J.Sędzimir, W.Gumowska, "Passivation of Anodes in the Process of Copper Elektrorefining", Archives of Metallurgy 34(1), 17 (1989).

14. J.Sędzimir, W.Gumowska, "Influence of Electrolysis Variables on the Passivation Time of Copper Anodes in Copper Electrorefining", Hydrometallurgy 24, 203, (1990).

15. W.Gumowska, "Pasywacja anod w procesie elektrochemicznej rafinacji miedzi", Materiały Konferencyjne III Konferencji Korozyjnej "Korozja 90", Wrocław 1990, t.I, ss.205-220.

16. W.Gumowska, J. Sędzimir, "Influence of the Lead and Oxygen Content on the Passivation of Anodes in the Process of Copper Electrorefining", Hydrometallury 28, 237 (1992).

17. J.Sędzimir, W.Gumowska, "Passivation of Anodes in the Process of Copper Electrorefining", Proceedings of the Second International Conference on Hydrometallurgy, Changsha, China 1992, ss.681 - 686.

18. J.Sędzimir, W.Gumowska, "Wpływ warunków elektrolizy na pasywację anod podczas elektrorafinacji miedzi", Rudy i Metale Nieżelazne 38(5), 123 (1993).

19. W.Gumowska, J.Sędzimir, J.Karwan - Baczewska, "Passivation of Copper in the Refining Electrolyte . Influence of Oxygen Content and the Periodic Current Reversal (PCR)", Archives of Metallurgy 40(2),149 (1995).

20. W.Gumowska, "Pasywacja anod w procesie elektrochemicznej rafinacji miedzi, 2-nd Intern. Conf. "Non-Ferrous Metals '95, Kraków, Materiały Konferencyjne ss.179-188.

21. W.Gumowska, J.Sędzimir, "Anodowe roztwarzanie wielofazowych powłok metalicznych. Identyfikacja i oznaczanie składników, Rudy i Metale Nieżelazne 41(6), 271 (1996).

22. W.Gumowska, J.Sędzimir, "Cathodic Reduction of Cu -, Pb -, Ag - Oxides and Sulphides. Identification and Quantitative Determination", Archives of Metallurgy 4(3), 253 (1996).

23. J.Sędzimir, W.Gumowska, "Passivation of Anodes in the Process of Copper Elektrorefining", Bull. Pol. Acad. Sci. Chem. 45(3),243(1997).

24. W.Gumowska, "Badania powłok metalicznych i warstw niemetalicznych (tlenki,siarczki, i.t.p.) metodą kulometryczną", 3-d Itern.Conf."Non-Ferrous Metals '97 Kraków, ss. 251- 262.

25. W.Gumowska, " Influence of Periodic Current Reversal (PCR) on the Passivation of Anodes in the Process of Electrochemical Refining of Copper", Archives of Metallurgy 44(1), 93(1999).

26. W.Gumowska, "Zastosowanie metody kulometrycznej do badania powłok metalicznych i niemetalicznych na metalach", Ochrona przed korozją XLII, 78 - 82 (1999 ) - wydanie specjalne - Materiały Konferencyjne - 231 Obrady Europejskiej Federacji Korozji, Częstochowa, (1999).

27. W.Gumowska, "Korozja anodowo roztwarzanej miedzi zawierającej różne ilości tlenu", Materiały Konferencyjne VII Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowo-Technicznego, 262 Konf. Europejskiej Federacji Korozji, Poraj 2001, ss.41-46.

28. L.Burzyńska,W.Gumowska, E.Rudnik, "Przegląd hydrometalurgicznych technologii odzysku kobaltu .Cz. I ", Rudy i Metale Nieżelazne 47(3),122 (2002).

29. L.Burzyńska,W.Gumowska, E.Rudnik, "Przegląd hydrometalurgicznych technologii odzysku kobaltu .Cz. II", Rudy i Metale Nieżelazne 47(4),168 (2002).

30. L.Burzyńska, W.Gumowska, I.Harańczyk, P.Żabiński, "Wybrane zagadnienia elektrorafinacji miedzi", Konferencja Naukowa "Metale Nieżelazne 2002", Kraków 24-25.05. 2002, ss.29-47.

31. L.Burzyńska,W.Gumowska, E.Rudnik, "Wpływ składu stopów na bazie miedzi na warunki ich roztwarzania", XII Konf.Sprawozdawcza PAN"Metalurgia 2002", Krynica

32. L.Burzyńska,W.Gumowska, E.Rudnik, "Przegląd hydrometalurgicznych technologii odzysku kobaltu .Cz. III", Rudy i Metale Nieżelazne 47(6), 277 (2002).

33. L.Burzyńska,W.Gumowska, E.Rudnik, "Przegląd hydrometalurgicznych technologii odzysku kobaltu . Cz. IV", Rudy i Metale Nieżelazne 47(8), 383 (2002).

34. L.Burzyńska,W.Gumowska, E.Rudnik, "Odzysk miedzi ze stopu Cu-Co-Fe. Cz.I. Ługowanie w roztworach amoniakalnych", Rudy i Metale Nieżelazne 48(4), 166 (2003).

35. L.Burzyńska,W.Gumowska, E.Rudnik, "Ługowanie kobaltu z rud kobaltonośnych", Rudy i Metale Nieżelazne 48(6), 262 (2003).

36. L.Burzyńska, W.Gumowska, E.Rudnik, E.Ziomek, "Odzysk miedzi ze stopu Cu-Co-Fe . Cz. II. Odzysk miedzi z roztworu po ługowaniu amoniakalnym", Rudy i Metale Nieżelazne 49(2), 69 (2004).

37. L.Burzyńska,W.Gumowska, E.Rudnik, "Ługowanie kobaltu z odpadowych surowców kobaltonośnych", Rudy i Metale Nieżelazne 4(5), 225 (2004).

38. L. Burzyńska, W.Gumowska, E.Rudnik, "Influence of the composition of Cu-Co-Fe alloys on their dissolution in ammoniacal solutions", Hydrometallurgy 71(3-4), 447 (2004).

39. L. Burzyńska, E.Rudnik, W. Gumowska, "The influence of phase structure on the dissolution of Cu-Co-Fe alloys in sulphuric acid solution and the metals recovery", Hydrometallurgy 71(3-4), 457 (2004).

40. L.Burzyńska, E.Rudnik W.Gumowska, "Recovery of cobalt and copper from Cu-Co-Fe alloys", Konferencja "Recyklace odpad� kovovych a kovonosnych" Ostrava 6.04.2006. Materiały Konferencyjne, ss.89-94.

41. L.Burzyńska,W.Gumowska, E.Rudnik, J. Partyka, "Zastosowanie metod hydrometalurgicznych do odzysku kobaltu ze stopów syntetycznych Co-Cu-Fe oraz z przemysłowych żużli po procesie konwertorownia kamienia miedziowego", Konferencja "Metale Nieżelazne '07, Kraków 21-22.09.2007.ss.7-27.

42. I.Dobosz, W.Gumowska, "An electrochemical method of the composite coatings formation on aluminium surface", Konferencja "Problems of Modern Techniques in Engineering and Education", Białka Tatrzańska 14-16.11.2007.ss.27-32.

43. Lidia Burzyńska, Wanda Gumowska, Ewa Rudnik, Jarosław Partyka, "Odzysk kobaltu z przemysłowych żużli po procesie konwertorowania kamienia miedziowego Konferencja "Geologiczne, gospodarcze i społeczne znaczenie odkrycia złoża rud miedzi", Lubin 26-28.09.2007. Materiały konferencyjne, ss.433-458.

44. L.Burzyńska,W.Gumowska, E.Rudnik, J. Partyka, "Mechanism of the anodic dissolution of Cu70-Co4-Fe14-Pb7 alloy originated from reduced copper converter slag in an ammoniacal solution. Recovery of copper and cobalt", Hydrometallurgy 92, 34 (2008).

45. Lidia Burzyńska, Wanda Gumowska, Ewa Rudnik, Jarosław Partyka, Wojciech Szymański, "Mechanism of the anodic dissolution of Fe70-Cu16-Co10 alloy originated from reduced copper converter slag in ammoniacal solutions. Recovery of copper and cobalt", Archives of Metallurgy and Materials 53(4),1007 (2008).

46. Ewa Rudnik, Lidia Burzyńska, Wanda Gumowska, "Hydrometallurgical recovery of copper and cobalt from reduction-roasted copper converter slag", Minerals Engineering 22, 88 (2009).

47.W.Gumowska, "Wspomnienie-prof dr hab. Lidia Burzyńska", Rudy i Metale Nieżelazne,54(7),456-458, (2009).

48. W.Gumowska,I.Dobosz, M.Uhlemann,J.Koza, "Al2O3-Co and Al2O3-Fe composites obtained by the electrochemical method".Archives of Metallurgy and Materials, 54(4), 1120-1133 (2009).

49. W.Gumowska, "Pożegnania i wspomnienia – Lidia Burzyńska", PTChem Orbital, 1, 59-62, (2010).

50. I.Dobosz, W.Gumowska, M.Uhlemann,J.Koza, "Al2O3-Co and Al2O3-Fe composites obtained by the electrochemical metod. Part II. Magnetic properties of Co and Fe nanowires". Archives of Metallurgy and Materials,  55(3), 683-689 (2010).

51. W.Gumowska, I.Dobosz, "Elektrochemiczna metoda otrzymywania nanokompozytów Al2O3-Co  oraz Al2O3-Fe",Ochrona przed korozją, 11,566-569, (2010).

52. A.Ciuman-Krzemień, W.Gumowska, L.Burzyńska"The influence of the parameters of electrolysis carried out with periodic reversal current (PRC) on the morphology of silver obtained via silver chloride cathodic reduction", Archives of Metallurgy and Materials 57(1), 155-164 (2012).

53. W.Gumowska, E.Rudnik, L.Burzyńska "Recovery of Copper and Cobalt from Cu-Fe-Co-Pb Alloys", 6-th International Conference Kammel's Quo Vadis Hydrometallurgy 6, 04-07 June 2012, Herlany, Kosice,  Slovak Republic 

54.I.Dobosz, W.Gumowska, M.Czapkiewicz "Magnetic properties of Co-Fe nanowires electrodeposited in pores of alumina membrane", Archives of Metallurgy and Materials 58(3), 663-671 (2013).

55. I.Dobosz, W.Gumowska, M.Czapkiewicz "Magnetic properties of Co nanowires electrodeposited in pores of alumina membrane", 6 th Kurt Schwabe Symposium :Surface analysis and material engineering in corrosion science and electrochemical technologies , Kraków 16-19.09.2013, s.43

56. W.Gumowska, I.Dobosz, B.Wrzoszczyk "The morphology of the alumina films formed in the anodization process of aluminium in the phosphoric acid solution. The Co-Fe alloys electrodeposition into obtained alumina pores", Archives of Metallurgy and Materials - 59(1),137 - 143 (2014) 

57. I.Dobosz, M.Uhlemann, W.Gumowska "Al2O3-Me layers obtained by the electrochemical method", Metallurgy and Foundry Engineering MaFE -39(1), 15-23, (2013)

58. I.Dobosz, W.Gumowska, M.Czapkiewicz "Structure and magnetic properties of Co nanowires electrodeposited into the pores of anodic alumina membranes", Journal of Solid State Electrochemistry 18, 2963-2972 (2014)

Monografie

W.Gumowska "Pasywacja anod w procesie elektrochemicznej rafinacji miedzi", AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Rozprawy i monografie, 88 (2000).

Skrypty

1. W.Gumowska, E.Rudnik, I.Harańczyk "Korozja i ochrona metali. Ćwiczenia laboratoryjne", AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, SU 1694 (2007).

2. W.Gumowska, E.Rudnik, I.Harańczyk "Korozja i ochrona metali. Ćwiczenia laboratoryjne", Wydanie drugie poprawione, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, SU 1734 (2014).

 

Copyright @2009 Wojtek Bijok, Marek Wojnicki