Laboratorium chemii fizycznej

i elektrochemii

Tematy ćwiczeń laboratoryjnych

Wprowadzenie

1. Lepkość

2. Napięcie powierzchniowe w układzie faza ciekła - faza gazowa

3. Ciepło rozpuszczania i neutralizacji

4. Reguła Hessa. Wyznaczenie ciepła rozpuszczania trudno rozpuszczalnych wodorotlenków

5. Temperatura przejścia - analiza termiczna

6. Cechowanie termopary

7. Układ dwuskładnikowy. Równowaga ciało stałe - ciecz

8. Destylacja. Prawo Roulta - aktywność

9. Dwu- i trójskładnikowe układy cieczy o ograniczonej wzajemnej rozpuszczalności

10. Prawo podziału

11. Adsorpcja na powierzchni fazy stałej

12. Kinetyka reakcji katalitycznego rozkładu wody utlenionej - kataliza heterogeniczna

13. Stała i stopieñ dysocjacji kwasów i zasad, stała i stopieñ hydrolizy soli

14. Indykatory, roztwory buforowe, kolorymetryczne oznaczanie pH

15. Przewodnictwo elektrolitów - analiza konduktometryczna

16. Potencjały równowagowe elektrod - siła elektromotoryczna ogniw

17. Polaryzacja - natężnie prądu w procesach elektrolizy i w ogniwach

18. Kulometria i wydajność prądowa elektrolizy

19. Kinetyka kwasowego roztwarzania metali - inhibitory

20. Korozja kontaktowa. Część I - depolaryzacja wodorowa

21. Korozja kontaktowa. Część II - depolaryzacja tlenowa

Harmonogram zajęć laboratoryjnych>

Karty - chemia fizyczna

Copyright @2009 Wojtek Bijok, Marek Wojnicki