Laboratorium chemii fizycznej

i elektrochemii

Laboratorium badań korozyjnych

Prowadzone są badania w dwóch zasadniczych grupach tematycznych:

Procesy korozji elektrochemicznej metali i stopów

Nanokompozyty Al2O3-metal o specjalnych własnościach

Procesy korozji elektrochemicznej metali i stopów :

1. Badania kinetyki korozji metali i stopów

2. Badania odporności na korozję metali i stopów

3. Badanie składu i grubości warstw korozyjnych na metalach i stopach

4. Oznaczanie grubości i składu powłok metalicznych na metalach i stopach.

A - Wyznaczanie grubości i składu produktów utleniania miedzi metodą redukcji katodowej.

B - Wyznaczanie szybkości korozji metali - potencjokinetyczne krzywe polaryzacji

Elektrochemiczne metody wytwarzania warstewek kompozytowych tlenek glinu - metal (lub stop):

1. Otrzymywanie warstewek tlenkowych na aluminium o uporządkowanej nanostrukturze, w procesie anodowego utleniania metalu.

2. Katodowe osadzanie metalu lub stopu w porach Al2O3

3. Badania struktury i składu uzyskanych materiałów kompozytowych

4. Badania własności magnetycznych nanokompozytów : Al2O3-Co, Al2O3-Fe, Al2O3-CoFe itp.

A - Membrana Al2O3 stanowiąca matrycę w procesie katodowego osadzania metalu lub stopu

B- Otrzymany nanokompozyt Al2O3-CoFe

Pętle histerezy magnetycznej nanodrutów otrzymanych w procesie elektroosadzania kobaltu bez zastosowania zewnętrznego pola magnetycznego (A) w zewnętrznym polu magnetycznym (B)

Osoby kontaktowe

dr hab. Wanda Gumowska, prof. AGH

Copyright @2009 Wojtek Bijok, Marek Wojnicki