Laboratorium chemii fizycznej

i elektrochemii

Laboratorium Hydrometalurgiczne

Laboratorium Hydrometalurgiczne dysponuje aparaturą do prowadzenia prac badawczych z zakresu procesów ługowania, obróbki roztworów, analizy chemicznej, elektrolizy i procesów elektrodowych.

Laboratorium Hydrometalurgiczne prowadzi działalność w następujących obszarach badawczych:

1. Prace z zakresu hydro- i elektrometalurgii metali

- badania poznawcze i podstawowe z zakresu hydrometalurgii metali nieżelaznych (m.in. srebro, miedź, kobalt, nikiel, tellur) i elektrochemii

- opracowywanie nowych hydrometalurgicznych metod odzysku metali z surowców odpadowych przemysłu metali nieżelaznych (np. żużli, szlamów)

- hydrometalurgiczny przerób metalonośnych odpadów i surowców wtórnych (ciekłych, stałych)

- modyfikacja technologii elektrolitycznej rafinacji metali (srebra, miedzi)

- badania mechanizmu anodowego roztwarzania stopów metali nieżelaznych i faz międzymetalicznych

- badania kinetyki procesów cementacji

2. Prace poznawcze i podstawowe z zakresu wytwarzania powłok metalicznych i kompozytowych metodami hydrometalurgicznymi

- badanie mechanizmu wbudowywania cząstek dyspersyjnych w osnowę metaliczną

- określanie warunków syntezy nowoczesnych stopów metali nieżelaznych

- opracowanie metod nakładania powłok kompozytowych na aluminium

- badanie procesów osadzania metali na drodze autokatalitycznej

Osoba kontaktowa

dr Ewa Rudnik

Copyright @2009 Wojtek Bijok, Marek Wojnicki