Laboratorium chemii fizycznej

i elektrochemii

Złote myśli studentów naszego wydziału wyłowione z oceanu ciekawostek

O czym mówi zasada nieoznaczoności Heisenberga?

Metal występujący sam ma zawsze 0 stopień utlenienia

Zapisz wzór sumaryczny związku, którego iloczyn rozpuszczalności wyraża się wzorem [A]2[B]:

H2O

Oszacuj w przybliżeniu pH wodnego roztworu kwasu solnego o stężeniu 1x10-8 M, odpowiedź uzasadnij:

Ponieważ kwas solny posiada szczególne własności jego pH wynosi 8.

Które z substancji w reakcji NH4+ + OH = NH3 + H2O są kwasami Brønsteda? Odpowiedź uzasadnij.

Uzasadnienia

1. Kwasy tych substancji zawierają cząsteczki do oddawania protonów, zasada zawiera cząsteczki zdolne do pobierania cząstek

2. Są kwasami Brønsteda z tego powodu, że nie są ani dodatnie ani ujemne

3. Im mocniejszy kwas tym mocniejsza zasada

4. Ponieważ wynika tak z twierdzenia, które zaczyna się na d

5. Ponieważ Brønsted w swojej teorii do sprawdzenia co jest kwasem a co zasadą potrzebową wody i to one w jego równaniu stanowiły zasadę, a inny składnik kwas.

Zapisz reakcję zachodzącą między węglanem sodu a kwasem siarkowym(VI)

Odp. 1 Na2C+H2SO4 --> Na2SO4+C2H2

Odp. 2 2NaCO3+H2SO4 --> Na2SO4+2HCO+2CO2

Zapisz reakcję zachodzącą miedzy Cu a HNO3

Cu+HNO3-->CuNO3+H

PISOWNIA ORYGINALNA !!!

Copyright @2009 Wojtek Bijok, Marek Wojnicki