Laboratorium chemii fizycznej

i elektrochemii

Proponowane tematy prac magisterskich:

Dr hab. Ewa Rudnik

1. Otrzymywanie tellurku indu metodą elektrochemiczną.

2. Katodowe współosadzanie miedzi z indem z roztworów azotanowych.

3. Wpływ związków kompleksowych na kinetykę katodowego współosadzania telluru z miedzią.

4. Wpływ składu elektrolitu na proces katodowego osadzania galu z roztworów kwaśnych.

Dr hab. Piotr Żabiński prof. AGH

1. Osadzanie stopów na osnowie niklu z platynowcami.

2. Elektrokatalitycznie aktywne stopy Co z Ru, Pd i Rh do wydzielania wodoru.

3. Wpływ pola magnetycznego na elektrokrystalizację miedzi.

4. Wpływ kierunku i zwrotu pola magnetycznego podczas elektroosadzania pierwiastków ferromagnetycznych.

5. £ugowanie szlamów anodowych z elektrorafinacji miedzi w roztworach alkalicznych.

Dr hab. inż. Krzysztof Pacławski

1. Kinetyka i mechanizm reakcji chlorkowych kompleksów złota(III) z kwasem mrówkowym.

2. Kinetyka i mechanizm reakcji chlorkowych kompleksów złota(III) z kwasem malonowym.

3. Kinetyka i mechanizm reakcji chlorkowych kompleksów złota(III) z kwasem cytrynowym.

Dr hab. inż. Remigiusz Kowalik

1.Elektrochemiczne otrzymywanie powłok półprzewodnikowych (CdS, ZnS, CdSe, ZnSe, CuInSe2, CuInS2).

2. Elektrochemiczne osadzanie nanometrycznych powłok półprzewodnikowych metodą ECALE (Electrochemical Atomic Layer Deposition).

3. Wpływ pola magnetyczna na proces osadzania powłok półprzewodnikowych metodą elektrochemiczną.

4. Otrzymywanie powłok tlenkowych metodą katodowej redukcji (Cu2O, ZnO).

5. Elektrochemiczna synteza chalkogenków metali przejściowych metodą ECALD (Electrochemical Atomic Layer Deposition) jako katalizatorów dla reakcji redukcji tlenu (ORR).

6. Osadzanie powłok metodą elektrochemiczną w matrycach (Al2O3, matryce poliwęglanowe, polistyrenowe).

Copyright @2009 Wojtek Bijok, Marek Wojnicki