Laboratorium chemii fizycznej

i elektrochemii

HYDROMETALURGIA METALI NIE¯ELAZNYCH

Plan zajęć

Tematy ćwiczeń:

ćwiczenie 1. Kinetyka roztwarzania miedzi metalicznej w roztworach amoniakalnych

ćwiczenie 2. Kinetyka reakcji w układzie: faza stała - faza ciekła. Faza stała występuje w postaci ziaren o kształcie zbliżonym do kulistego.

ćwiczenie 3. Ekstrakcja miedzi z roztworów amoniakalnych za pomocą ciekłego wymieniacza jonowego

ćwiczenie 4. Usuwanie zanieczyszczeń z roztworów wodnych metodą strąceniowąc

ćwiczenie 5. Kinetyka cementacji

ćwiczenie 6. Nadnapięcie wydzielania wodoru na metalach

ćwiczenie 7. Wpływ gęstosci pradu na postać osadów katodowych miedzi

ćwiczenie 8. Wydajnosć pradowa w procesie elektrolizy siarczanu cynku

ćwiczenie 9. Galwaniczne powłoki niklowe

ćwiczenie 10. Anodowanie aluminium

ćwiczenie 11. Chemiczne barwienie metali i stopów

Copyright @2009 Wojtek Bijok, Marek Wojnicki